Последние новости
» » Границы терроризма и экстремизма

Статьи/Тезисы

Границы терроризма и экстремизма

   Дар шароити имрўза ва фазои сартосарии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон борњо шоњиди он гардидем, ки баъзан шахсони алоњида бо кўмаки хољагони хориљиашон хостанд ба тинљиву оромии ањолии кишвар ва сиёсати созандаю ободкоронаи давлату њукумат халал ворид намоянд. Замоне, ки мафњуми терроризм ва ифротгарої шунида мешавад, суханњои пурмазмун ва тањлилкардашудаю воќеии Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат дар зењни мо чарх мезанад ва њушдор мекунад, ки гуфтааст: «террорист дин, мазњаб ва сарњад надорад». Ва њар гуна кирдори ба ин монанд дар назди давлат ва миллати тољик гуноњи нобахшиданист. Насли имрўзаи рушдёфтаистода бояд бо як идеологияи милли созанда, бунёдкор, сулњпарвар, донишманд бояд ба фазои иттилоотии љањони имрўза ворид гардад. Аммо бо нияту иќдомњои нопок мехоњанд тарафдорони ин гуна харакатњо ва њизбиёни мољарољў фикру андешањои љавонони моро ба сўи худ љалб намоянд.

   Мавриди зикр аст, ки миллати тољик дар тўли таърих як бор њангоми барќарор намудани сулњу суббот солњои 1991-1997 ин воќеањои дањшатбори хунинро аз сар гузаронидааст. Бо дарки хиради азали ва сиёсати пешгирифтаи роњбарияти љавони он ваќта муњтарам Эмомалї Рањмон оњиста-оњиста вазъият рў ба сўи фардои дурахшон ќадамњои устувор гузошт ва имрўз яъне дар 30-соли истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон хурду бузург иќдомњои башардустона, сулњпарваронаи Пешвои муаззами миллатро эњсос кардаем. Дар њама баромадњо ва суханронињояшон таъкид менамоянд, ки љавонон зиракии сиёсии худро аз даст надињанд, огоњ бошанд ва таърихи миллати худро донанд.

   Мо шоњидем, ки дингароёни замони истиќлолият аз озодии дину виљдон дар давлати демократї истифода бурда, кўшиш намуданд, ки роњи мактаббачагонро ба сўи мактаб баста, онњоро «њамнишин»-и худ «шогирди хона» намоянд. Теъдоди зиёди ин шогирдонро бо бањонаи тањсил ба таълимгоњњои шубњаноки баъзе мамолики хориљ низ рањнамун сохтанд. Иддае баъди дарк намудани хатогиашон њаёти осоиштаро интихоб намуда ба љумњурї баргаштанд. Ќисмате ба созмону ташкилотњои ифротию террористї пайвастанд, ки рўзе аз ин иштибоњи худ пушаймон хоњанд шуд.

   Акнун давлату њукумати кишвар барои дар амал татбиќ намудани наќшаву барномањои дар пеши худ гузоштаро амали карда истодааст, ки љавонони имрўза огоњ бошанду аз бузургони ањли илму маърифат олимону муњаќќиќони пешини худ пайравї кунанд ва барои пешрафти кишвар сањмгузор бошанд.


   Тамоми мардуми огоњ ва кормандон њама хиёнатњои иѓвогарона, љангљуёна ва гумроњонаи ин хоинонро мањкум менамоянд.

Поделиться:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Загружаем сайт...